Integritetspolicy

Spinalistips är ett projekt av Stiftelsen Spinalis.

Vår webbplatsadress är: spinalistips.se

Vi kommer att spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, e-postadress och övrig frivilligt rapporterad information, till exempel foton och filmklipp. Syftet med en sådan behandling är att kunna återkoppla till dig och att dela den del av informationen du godkänt på webbplatsen Spinalistips.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning (GDPR) vid all behandling av personuppgifter. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med en tredje part. Det är dock tillåtet att sprida tips och idéer från Spinalistips och att kopiera bilder eller delar ur databasen, fast enbart i icke kommersiellt syfte och med källhänvisning.

Personuppgiftsansvarig hos Stiftelsen Spinalis når du på info@spinalistips.se.Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter och dina tips. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakt

Om du anser att vi inte uppfyller dina rättigheter enligt GDPR får du gärna kontakta oss eller Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Stiftelsen Spinalis

Frösundaviks allé 4
169 89 Solna (Stockholm)

Tel: +46 (0) 8-555 44 250
E-mail: info@spinalis.se